Sitearchief

Veel jonge harders bij migratieonderzoek

Bij een vismigratieonderzoek in het Noordzeekanaal zijn dit najaar opvallend veel jonge harders aangetroffen. Er is weinig bekend over de voortplanting van harders, maar in het algemeen wordt aangenomen dat de harder vooral paait in Het Kanaal tussen Engeland en Frankrijk

Geplaatst in Bijzondere vangsten, Vismigratie

Bijzondere vangsten: zalm en zeeforel

Bij twee verschillende vismigratieprojecten zijn in dit najaar bijzondere vangsten gedaan, namelijk een zalm en een zeeforel. Beide vissoorten zijn in de afgelopen decennia sterk in aantal achteruitgegaan, onder andere als gevolg van aanleg van migratiebarrières, ingrepen in rivieren die

Geplaatst in Bijzondere vangsten, Vismigratie

Grote hoeveelheid paling bij afvissing

Bij het elektrisch afvissen van een steenstortoever in een grote rivier is een groot aantal palingen aangetroffen. Op een traject met een lengte van 50 meter werden maar liefst 147 palingen gevangen. Dit komt neer op 3 palingen per meter

Geplaatst in Afvissing, Bijzondere vangsten, Flora- en Faunawet

Exotische grondels en rivierdonderpad

In diverse Nederlandse wateren is de inheemse rivierdonderpad grotendeels of geheel verdrongen door uitheemse grondels. In sommige wateren – mogelijk locaties waar de grondels nog niet lang aanwezig zijn – komen de rivierdonderpad en één of meerdere soorten grondels nog naast

Geplaatst in Bijzondere vangsten, Flora- en Faunawet

Inventarisatie verspreiding grote modderkruipers

In samenwerking met adviesbureau E.C.O. Logisch is in een land- en tuinbouwgebied onderzoek gedaan naar de aanwezigheid en de verspreiding van grote modderkruipers. Vooral in sloten die tussen kassen lagen en daardoor niet bereikbaar zijn om te baggeren of te schonen, zijn

Geplaatst in Bijzondere vangsten, Flora- en Faunawet

Bijzondere vangsten: blauwneus en donaubrasem

Als gevolg van de aanleg van het Main-Donaukanaal zijn er diverse vissoorten uit het stroomgebied van de Donau in het stroomgebied van de Rijn terecht gekomen. Bekende voorbeelden zijn de roofblei en  diverse grondels, die algemeen in de Nederlandse rivieren

Geplaatst in Bijzondere vangsten

Spectaculaire vangst: kongeraal bij vismigratieonderzoek

In het najaar van 2013 heeft Visserij Service Nederland weer diverse vismigratieonderzoeken uitgevoerd. Bij één van de bemonsteringen werd een bijzondere vissoort gevangen, namelijk een kongeraal! Deze kongeraal is gevangen tijdens een monitoring in opdracht van Imares. gericht op de uittrek van

Geplaatst in Bijzondere vangsten, Vismigratie

Nut en noodzaak afvissen bij baggerwerkzaamheden

In de afgelopen tijd heeft Visserij Service Nederland diverse watergangen afgevist ten behoeve van baggerwerkzaamheden. Naast algemene vissoorten zijn hierbij ook bijzondere en beschermde vissen aangetroffen. De bittervoorn en kleine modderkruiper komen op sommige plaatsen algemeen voor en de vangsthoeveelheden kunnen

Geplaatst in Afvissing, Bijzondere vangsten, Flora- en Faunawet

Beekforellen bij KRW-bemonstering

In samenwerking met Bureau Waardenburg voert Visserij Service Nederland momenteel KRW-visbemonsteringen uit in diverse beken. Vooral in de wat kleinere beken komt in veel gevallen een vrij eenzijdige visstand voor, voornamelijk bestaand uit riviergrondel, bermpje, driedoornige stekelbaars en tiendoornige stekelbaars. Eén

Geplaatst in Bijzondere vangsten, Kaderrichtlijn Water

Afvissing exotische vissoorten

Bij een afvissing in België zijn grote aantallen van de bruine Amerikaanse dwergmeerval en de zonnebaars aangetroffen. Deze uitheemse vissoorten kwamen in zo’n grote dichtheid voor dat ze een negatieve invloed uitoefenden op de oorspronkelijke visfauna. Inheemse vissen waren slechts in kleine aantallen aanwezig. Zowel

Geplaatst in Advies en begeleiding, Afvissing, Bijzondere vangsten