Mosselkor

In 2014 is in samenwerking met Ecologisch adviesbureau Blom Ecologie geëxperimenteerd met het door middel van een speciale boomkor afvissen van zoetwatermosselen voorafgaand aan baggerwerkzaamheden. Omdat de zoetwatermossel onmisbaar is in de levenscyclus van de beschermde bittervoorn, is behoud van de mosselpopulatie noodzakelijk. De meest gebruikte methode, is het rapen van mosselen uit baggerslib dat op de oever wordt uitgespreid. De effectiviteit van deze maatregel is gering, omdat meestal alleen de grote mosselen worden geraapt en een groot deel van met name de kleinere mosselen in de bagger op de kant achterblijft. Ook is de methode niet toe te passen als de bagger bijvoorbeeld direct wordt afgevoerd of in een bassin wordt gepompt.

De mosselkor is in veel gevallen een goed alternatief. Hiermee kunnen met een relatief geringe inspanning honderden mosselen verzameld worden, waarbij ook kleine exemplaren vanaf 3 centimeter goed vertegenwoordigd zijn. Daardoor wordt een totale mosselpopulatie met natuurlijke leeftijdsopbouw gered, wat weer leidt tot het voortbestaan van de bittervoorn.

In 2015 wordt de mosselkor verder doorontwikkeld en zal nader onderzoek worden gedaan naar de effectiviteit en toepasbaarheid van dit vangtuig.