Update uitgevoerde projecten

Onlangs heeft de pagina Uitgevoerde projecten een update ondergaan. In 2016 hebben we een grote diversiteit aan projecten uitgevoerd, waarvan de volgende zijn opgenomen in het overzicht:

Onderzoek aanbod van jonge aal met glasaaldetectoren

Schieraalonderzoek Noordzeekanaal

Vismigratieonderzoeken waterschappen Brabantse Delta en Rivierenland

Visstandbemonsteringen België

Hiermee biedt de website een actueel inzicht van de werkzaamheden van Visserij Service Nederland.

Geplaatst in Overig

Visserij Service Nederland op Facebook

facebook1-882x571Sinds kort heeft Visserij Service Nederland een Facebook-account, wat ons in staat stelt om sneller en gemakkelijker over onze werkzaamheden te communiceren.

Bent u geïnteresseerd? Kijk dan op onze Facebook-pagina.

Geplaatst in Overig

Vissenbossen succes in Veenendaal

De aanleg van Vissenbossen in twee vijvers in Veenendaal lijkt zijn vruchten af te werpen. Dat blijkt uit onderzoek van Sportvisserij Nederland in opdracht van hengelsportvereniging De Rietvoorn.

De Vissenbossen zijn in mei 2016 aangelegd door Visserij Service Nederland. In januari 2017 is door middel van elektrovisserij onderzoek gedaan naar de aanwezigheid van vis in de vier Vissenbossen en een aantal oevertrajecten. Tijdens het onderzoek zijn tien vissoorten aangetroffen, voornamelijk blankvoorn, ruisvoorn en baars. In totaal zijn er bij de Otterlaan 260 vissen gevangen, daarvan is 72 procent aangetroffen in de Vissenbossen. In de vijver aan de Mina Kruzemansingel zijn 616 vissen gevangen, waarvan maar liefst 97 procent in de Vissenbossen is aangetroffen. Dat het overgrote deel van de vangst in de Vissenbossen is aangetroffen geeft aan dat deze maatregel goed werkt.

KLIK HIER voor een uitgebreider bericht op de website van Sportvisserij Nederland.

KLIK HIER voor een artikel over de Vissenbossen in Visionair.

Geplaatst in Advies en begeleiding, Sportvisserij, Visstandonderzoek

Afvissing bouwput nieuwe zeesluis IJmuiden

Om te kunnen voldoen aan de zorgplicht uit de Wet Natuurbescherming (voorheen Flora- en faunawet) heeft 20170109_095634Visserij Service Nederland een afvissing uitgevoerd in een bouwput die ten behoeve van de bouw van de nieuwe zeesluis in IJmuiden is gemaakt. Een deel van het Noordzeekanaal is afgezet door middel van damwanden en voor een groot deel leeggepompt. Vervolgens is de bouwput afgevist door middel van zegenvisserij.

20170109_103329Hoewel er slechts weinig vis aanwezig was, zijn toch enkele tientallen vissen gevangen van zes verschillende soorten. Deze vissen zijn overgezet naar het Noordzeekanaal, waarna de verdere bouwwerkzaamheden van start konden gaan.

Geplaatst in Afvissing, Flora- en Faunawet

Nieuwjaarswens

Nieuwjaarswens 2017

Geplaatst in Overig

Massale schieraalmigratie door storm

De storm van 20 november was voor zeer veel schieralen het moment om richting zee te migreren.

Bij een grootschalig onderzoek naar de omvang van de schieraalpopulatie en het gedrag van deze vissen bij een migratiebarrière waren de vangsten in september en oktober klein als gevolg  van het Schieraal IJmuidenrustige weer en de geringe waterafvoer. Vanaf begin november kwam hier als gevolg van wisselvalliger weer al verandering in, maar de storm van 20 november leidde werkelijk tot een massale migratiepiek. De fuiken zaten de week daarna helemaal vol, met aantallen tot ruim 500 schieralen per fuik.

Geplaatst in Vismigratie

Verbetering vishabitat Grote Gracht Bredevoort

In opdracht van Hengelsportvereniging De Slinge heeft Visserij Service Nederland onlangs vier Vissenbossen geplaatst in de Grote Gracht te Bredevoort.

De Grote Gracht is het paradepaardje van HSV De Slinge en naast diverse wedstrijden, wordt het water ook druk bevist door individuele sportvissers. De laatste jaren vallen de vangsten van met name blankvoorn echter vaak tegen en ondanks dat er enkele malen vis is uitgezet, leek hier weinig tot geen verbetering in te komen. Vandaar dat het bestuur van de vereniging besloten heeft om in overleg met het waterschap Vissenbossen te plaatsen. Door de aanleg van deze onderwaterstructuren ontstaan er meer schuilplaatsen voor jonge vis. Daarnaast vormen de takken een goede Vissenbos Bredevoortvoedingsbodem voor macrofauna als insectenlarven en slakjes, die weer op het menu van de vissen staan. Ook kunnen de Vissenbossen dienst doen als paaisubstraat, waarop vissen hun eitjes af kunnen zetten. Een gezonde visstand is daarmee hopelijk gewaarborgd.

Hoewel pas over enkele jaren onderbouwde uitspraken gedaan kunnen worden over de effectiviteit, bleken de Vissenbossen al wel direct vanaf het begin een lokaal positief effect te hebben op de vangsten. Diverse vissen van verschillende soorten en formaten leken zich graag in de nabijheid van de Vissenbossen op te houden, waardoor sportvissers die dicht bij deze structuren visten goede vangsten boekten.

De aanleg van de Vissenbossen is mede mogelijk gemaakt door een bijdrage uit het Fonds Verbetering Sportvisserijmogelijkheden van Sportvisserij Nederland.

Bent u geïnteresseerd in de mogelijkheden die een Vissenbos biedt voor uw viswater? Kijk dan voor meer informatie op http://www.vissenbos.nl/.

Geplaatst in Advies en begeleiding, Sportvisserij

Vispassage Zoelen blijkt zeer effectief

Op 19 oktober vond de officiële opening plaats van een vispassage bij het gemaal H.A. van Beuningen te Zoelen. Deze vispassage maakt vismigratie tussen het Amsterdam-Rijnkanaal en de Boven-Vispassage gemaal HA van BeuningenLinge mogelijk.

Voorafgaand aan de opening heeft Visserij Service Nederland onderzoek gedaan naar de effectiviteit van de vispassage. De resultaten hiervan waren verbazingwekkend. Ten eerste viel het grote aantal passerende vissen op. In twee weken tijd werden in een fuik aan de stroomopwaartse kant van de vispassage ruim 30.000 vissen van 16 soorten gevangen. Nog bijzonderder was dat er twee zeldzame vissoorten werden aangetroffen die gelet op de locatie niet werden verwacht, namelijk de serpeling en de sneep. Van beide stroomminnende vissen werden enkele tientallen jonge exemplaren gevangen, die vanuit het vispassage H.A. van BeuningenAmsterdam-Rijnkanaal de Boven-Linge optrokken. Dit geeft aan dat de vispassage al direct leidt tot een toename van de variatie in vissoorten binnen het beheersgebied van Waterschap Rivierenland.

KLIK HIER voor een bericht over de opening van de vispassage op de website van Waterschap Rivierenland.

 

 

Geplaatst in Bijzondere vangsten, Vismigratie

Zeer veel grote modderkruipers bij afvissing

Bij een afvissing ten behoeve van herinrichting, werden in een uiterwaard langs de IJssel zeer grote aantallen grote modderkruipers aangetroffen. Al binnen een afstand van vijfgrote modderkruiper visserij service nederlandmeter werden door middel van elektrovisserij meer dan 100 exemplaren gevangen. Hierbij ging het voornamelijk om juveniele exemplaren, wat  aangeeft dat het om een belangrijk paaigebied gaat. Vanwege deze zeer hoge aantallen, werd in overleg met de verantwoordelijke ecoloog besloten om de afvissing van de betreffende watergang te staken. In overleg met diverse partijen wordt bekeken of het mogelijk is om de watergang bij de werkzaamheden te ontzien, zodat deze populatie van grote modderkruipers behouden blijft.

Geplaatst in Afvissing, Bijzondere vangsten

Spectaculaire vangst België

IMG_4629In samenwerking met VisAdvies voeren we een grootschalig visonderzoek uit verspreid door een groot deel van België. Hierbij worden diverse watertypen bemonsterd, zoals zandputten, visvijvers, beken en afgedamde meanders van enkele riviertjes. Afhankelijk van de vorm en oppervlakte van de wateren wordt hierbij gebruik gemaakt van vistuigen als zegen, kuil en elektrovisserij.

IMG_4638Bij één van de wateren werd een spectaculaire vangst gedaan. In één zegentrek werden 23 grootkopkarpers gevangen die in lengte varieerden van 1,10 tot 1,35 meter en een geschat gewicht dat opliep tot circa 50 kilo. Hierbij zaten ook enkele ‘goudgrootkopkarpers’. Zoals op de foto te zien is, was één van deze vissen blind. Dit lijkt echter geen belemmering te zijn om succesvol uit te groeien tot zeer groot formaat.

Geplaatst in Bijzondere vangsten, Visstandonderzoek