Natuurtoetsen en QuickScans Flora- en Faunawet

Voorafgaand  aan werkzaamheden zoals het baggeren of dempen van watergangen is het  noodzakelijk om vast te stellen of er op de betreffende locatie beschermde  vissoorten voorkomen. Ons bedrijf kan Natuurtoets Visserij Service Nederlanddaarom een zogenaamde natuurtoets of  QuickScan uitvoeren, waarbij wordt vastgesteld of er beschermde vissoorten  aanwezig zijn en zo ja, op welke locaties. Omdat we beschikken over langlopende ontheffingen voor visstandonderzoeken, inclusief onderzoek naar beschermde vissoorten kunnen we dergelijke onderzoeken op zeer korte termijn uitvoeren. De gegevens van het veldwerk kunnen  zo nodig worden gecombineerd met gegevens uit diverse databanken, waarna een  projectgericht advies wordt gegeven met betrekking tot (de noodzaak van) mitigerende maatregelende in het kader van de Flora- en Faunawet. Als naast  vissen ook moet worden gekeken naar andere dier- en plantensoorten werken wij  samen met diverse adviesbureaus die over de relevante kennis beschikken.

De Flora- en Faunawetonderzoeken voeren wij op een gestandaardiseerde manier uit volgens de richtlijnen uit ons Werkprotocol visbemonsteringen FF-wet. In de meeste gevallen worden de onderzoeken uitgevoerd door middel van elektrovisserij. In specifieke gevallen worden ook vistuigen als de broedzegen en boomkor ingezet.

Naast het  uitvoeren van de natuurtoets kunnen we u ook ondersteunen bij de aanvraag van  een ontheffing voor de Flora- en Faunawet. Voor deze ontheffing moet er vooraf  een plan van aanpak worden opgesteld. Wij stellen dit plan van aanpak voor u op  en vragen de ontheffing aan. Ook de uitvoering van mitigerende maatregelen als het overplaatsen van vis nemen wij zo nodig voor onze rekening. Bij ons bent u op de juiste plaats voor een  deskundige en een praktijkgerichte begeleiding voor de meest uiteenlopende  projecten.

KLIK HIER voor nieuwsberichten met betrekking tot de Flora- en Faunawet.