Sitearchief

KRW-onderzoeken van start

In de maanden augustus tot en met oktober voert Visserij Service Nederland diverse visserijkundige onderzoeken uit ten behoeve van de Kaderrichtlijn Water. De watertypen waarin we dit jaar onderzoeken uitvoeren zijn variabel en bestaan onder andere uit kanalen, polderwateren en beken. Afhankelijk van het

Geplaatst in Kaderrichtlijn Water, Visstandonderzoek

Bijzondere vangsten: houting en sneep

Tijdens een visserijkundig onderzoek hebben we enkele bijzondere vissoorten aangetroffen, waaronder de houting en de sneep. Een opvallend kenmerk van beide vissoorten is de uitstekende neus. De sneep wordt in Nederland beschouwd als een zeldzame vissoort, die vooral voorkomt in

Geplaatst in Bijzondere vangsten, Visstandonderzoek

Bijdrage praktijkcursus visstandbemonstering

Op vrijdag 5 april heeft Visserij Service Nederland een bijdrage geleverd aan de Cursus Visstandbemonstering van  de Combinatie van Beroepsvissers. Deze cursus is bedoeld om beroepsvissers kennis te laten maken met het uitvoeren van visstandbemonsteringen (bijvoorbeeld voor de Kaderrichtlijn Water)

Geplaatst in Advies en begeleiding, Kaderrichtlijn Water, Visstandonderzoek

Visstandbemonstering in opdracht van hengelsportvereniging

De laatste dag voordat veel wateren dichtvroren, hebben we een visserijkundig onderzoek uitgevoerd in opdracht van een hengelsportvereniging. Hierbij werden met name diverse mooie karpers gevangen. Van andere vissoorten als blankvoorn en brasem werden slechts kleine aantallen gevangen. Waarschijnlijk was dit het gevolg

Geplaatst in Advies en begeleiding, Sportvisserij, Visstandonderzoek

Vooronderzoek bestrijding invasieve waterplanten

Steeds meer wateren groeien volledig dicht met verschillende soorten invasieve, exotische waterplanten. Dit heeft niet alleen negatieve gevolgen voor de waterafvoer, maar ook  de visstand kan hiervan negatieve gevolgen ondervinden. ‘s Nachts nemen de planten veel zuurstof op, waardoor het zuurstofgehalte

Geplaatst in Advies en begeleiding, Flora- en Faunawet, Visstandonderzoek

Monitoring effecten verondieping zandwinput

Visserij Service Nederland heeft een visstandmonitoring uitgevoerd in een zandwinput die wordt verondiept met bagger. De bemonstering vond plaats om te monitoren of de baggerstort gevolgen heeft voor de visstand. De verondieping van de plas neemt 10 jaar in beslag en in

Geplaatst in Advies en begeleiding, Flora- en Faunawet, Visstandonderzoek

Grote modderkruipers bij KRW-bemonstering

In de afgelopen maand heeft Visserij Service Nederland in samenwerking met Bureau Waardenburg in diverse wateren visbemonsteringen voor de Kaderrichtlijn Water uitgevoerd. Hierbij werden voornamelijk lijnvormige wateren bevist, waarbij de vismethodes zijn afgestemd op de richtlijnen uit het STOWA Handboek Hydrobiologie.

Geplaatst in Bijzondere vangsten, Kaderrichtlijn Water, Visstandonderzoek

Visbroedbemonstering met broedzegen en -kuil

In opdracht van Rijkswaterstaat voert Visserij Service Nederland op circa 30 locaties een onderzoek uit naar het voorkomen van visbroed. Hierbij wordt met twee fijnmazige vistuigen gevist, namelijk een broedzegen en een broedkuil. Tijdens de eerste bemonsteringsperiode is op elke locatie

Geplaatst in Advies en begeleiding, Rapportage, Visstandonderzoek

Visbemonstering haalbaarheidsonderzoek introductie visotter

In opdracht van Staatsbosbeheer heeft Visserij Service Nederland op zes locaties vissen gevangen in het kader van een haalbaarheidsonderzoek naar de mogelijkheden voor herintroductie van de visotter. Omdat het voedsel van otters voornamelijk uit vis bestaat, is de diersoort gevoelig

Geplaatst in Advies en begeleiding, Visstandonderzoek

Bijzondere vangsten (meerval en zalm)

Bij visstandbemonsteringen worden regelmatig bijzondere vangsten gedaan. Verrassingen die wij vingen in de afgelopen maand waren onder andere een meerval en een zalm. De meerval is een vissoort die steeds vaker in Nederland wordt aangetroffen. Niet alleen in open stromend water komt de

Geplaatst in Bijzondere vangsten, Vismigratie, Visstandonderzoek