Vooronderzoek bestrijding invasieve waterplanten

Steeds meer wateren groeien volledig dicht met verschillende soorten invasieve, exotische waterplanten. Dit heeft niet alleen negatieve gevolgen voor de waterafvoer, maar ook  de visstand kan hiervan negatieve gevolgen ondervinden. ‘s Nachts nemen de planten veel zuurstof op, waardoor het zuurstofgehalte in de vroege ochtend vrijwel nul kan zijn. Als de planten in het najaar afsterven ontrekken ze ook veel zuurstof als gevolg van het rottingsproces.

Er zijn dus diverse redenen waarom het noodzakelijk is om invasieve waterplanten te verwijderen en verdere verspreiding te voorkomen. Voorafgaand aan het verwijderen van ongelijkbladig vederkruid met behulp van de Hydro Ventury® methode heeft Visserij Service Nederland in samenwerking met Namicon een visstandbemonstering uitgevoerd. Doel van deze bemonstering is om vast te stellen of er vis aanwezig is en zo ja, welke soorten. Bij de uitvoering van de werkzaamheden kan dan rekening worden gehouden met de aanwezigheid van (beschermde) vissen.

Ondanks dat de bemonstering in de ochtend werd uitgevoerd en het zuurstofgehalte nog zeer laag was, werden toch diverse vissen aangetroffen. Hierbij ging het met name om kleine exemplaren van de vissoorten ruisvoorn, snoek en zeelt die goed bestand zijn tegen lage zuurstofgehalten.

Al 1559 keer gelezen.

Geplaatst in Advies en begeleiding, Flora- en Faunawet, Visstandonderzoek