Sitearchief

Meer dan 100.000 glasalen overgeplaatst!

Op verzoek van enkele partijen die een financiële bijdrage leveren aan het project is bij het Ministerie van Economische zaken een ontheffing aangevraagd voor het overplaatsen van de gevangen glasaal naar geschikte opgroeigebieden. Dit omdat de glasalen anders mogelijk voor

Geplaatst in Advies en begeleiding, Bijzondere vangsten, Vismigratie

Terugplaatsen vis na werkzaamheden

Visserij Service Nederland heeft diverse vissoorten teruggeplaatst in een opnieuw ingerichte waterpartij. In het najaar van 2012 heeft Visserij Service Nederland de plas afgevist omdat die leeggepompt moest worden ten behoeve van herinrichting. De gevangen vissen zijn toen overgeplaatst naar enkele watergangen in

Geplaatst in Advies en begeleiding, Afvissing, Sportvisserij

Bijdrage praktijkcursus visstandbemonstering

Op vrijdag 5 april heeft Visserij Service Nederland een bijdrage geleverd aan de Cursus Visstandbemonstering van  de Combinatie van Beroepsvissers. Deze cursus is bedoeld om beroepsvissers kennis te laten maken met het uitvoeren van visstandbemonsteringen (bijvoorbeeld voor de Kaderrichtlijn Water)

Geplaatst in Advies en begeleiding, Kaderrichtlijn Water, Visstandonderzoek

Visstandbemonstering in opdracht van hengelsportvereniging

De laatste dag voordat veel wateren dichtvroren, hebben we een visserijkundig onderzoek uitgevoerd in opdracht van een hengelsportvereniging. Hierbij werden met name diverse mooie karpers gevangen. Van andere vissoorten als blankvoorn en brasem werden slechts kleine aantallen gevangen. Waarschijnlijk was dit het gevolg

Geplaatst in Advies en begeleiding, Sportvisserij, Visstandonderzoek

Afvissing ten behoeve van baggerwerkzaamheden

In de wintermaanden voert Visserij Service Nederland regelmatig afvissingen uit ten behoeve van baggerwerkzaamheden. Zo hebben we in de afgelopen tijd zogenaamde aflaatsloten rondom baggerdepots leeggevist. Water uit de baggerdepots stroomt via buizen in deze sloten. Dit baggerwater kan onder andere leiden

Geplaatst in Advies en begeleiding, Afvissing, Flora- en Faunawet, Rapportage

Vooronderzoek bestrijding invasieve waterplanten

Steeds meer wateren groeien volledig dicht met verschillende soorten invasieve, exotische waterplanten. Dit heeft niet alleen negatieve gevolgen voor de waterafvoer, maar ook  de visstand kan hiervan negatieve gevolgen ondervinden. ‘s Nachts nemen de planten veel zuurstof op, waardoor het zuurstofgehalte

Geplaatst in Advies en begeleiding, Flora- en Faunawet, Visstandonderzoek

Monitoring effecten verondieping zandwinput

Visserij Service Nederland heeft een visstandmonitoring uitgevoerd in een zandwinput die wordt verondiept met bagger. De bemonstering vond plaats om te monitoren of de baggerstort gevolgen heeft voor de visstand. De verondieping van de plas neemt 10 jaar in beslag en in

Geplaatst in Advies en begeleiding, Flora- en Faunawet, Visstandonderzoek

Natuurtoetsen/Quick Scans Flora- en Faunawet

In de afgelopen weken heeft Visserij Service Nederland diverse onderzoeken uitgevoerd naar het voorkomen van beschermde vissoorten zoals bittervoorn, kleine modderkruiper en rivierdonderpad. Deze zogenaamde natuurtoetsen of Quick Scans worden vaak uitgevoerd voorafgaand aan werkzaamheden als het baggeren of dempen van een

Geplaatst in Advies en begeleiding, Flora- en Faunawet, Rapportage

Visbroedbemonstering met broedzegen en -kuil

In opdracht van Rijkswaterstaat voert Visserij Service Nederland op circa 30 locaties een onderzoek uit naar het voorkomen van visbroed. Hierbij wordt met twee fijnmazige vistuigen gevist, namelijk een broedzegen en een broedkuil. Tijdens de eerste bemonsteringsperiode is op elke locatie

Geplaatst in Advies en begeleiding, Rapportage, Visstandonderzoek

Visbemonstering haalbaarheidsonderzoek introductie visotter

In opdracht van Staatsbosbeheer heeft Visserij Service Nederland op zes locaties vissen gevangen in het kader van een haalbaarheidsonderzoek naar de mogelijkheden voor herintroductie van de visotter. Omdat het voedsel van otters voornamelijk uit vis bestaat, is de diersoort gevoelig

Geplaatst in Advies en begeleiding, Visstandonderzoek