KRW-bemonstering Waterschap Zuiderzeeland

In de jaren 2014 en 2015 heeft Visserij Service Nederland in opdracht van Waterschap Zuiderzeeland KRW-visinventarisaties uitgevoerd in diverse waterlichamen.

In 2014 ging het om twee waterlichamen die nog niet eerder bemonsterd waren. Daarom heeft Visserij Service Nederland voorafgaand aan de bemonsteringen een plan van aanpak opgesteld, waarin kerngebieden zijn aangewezen en de locaties  van trajecten, vismethodes en een tijdsplanning zijn opgenomen. Hierbij is uitgegaan van de richtlijnen uit het Handboek Hydrobiologie.

Aan de hand van het plan van aanpak zijn de bemonsteringen in augustus en september 2014 uitgevoerd. In totaal zijn 51 trajecten bemonsterd, waarbij gebruik is gemaakt van elektrovisserij, zegen, stortkuil en wonderkuil. Opvallend was het zeer grote verschil in vangsten per locatie. De berekende visbiomassa varieerde van 0,1 kilo (vrijwel visloos) tot ruim 1.000 kilo vis (met name brasem) per hectare. Door een goede spreiding en trajectkeuze kon ondanks deze grote verschillen per locatie toch een goed beeld van de visstand in de betreffende waterlichamen worden gevormd.

Kwabaal Visserij Service NederlandIn 2015 is een al eerder bemonsterd waterlichaam bevist door middel van elektrovisserij, zegen en stortkuil. Vanwege de uitbundige plantengroei is de bemonstering in afwijking van de richtlijnen uit het Handboek Hydrobiologie al begin juni uitgevoerd. Dit ook om een betere vergelijking met een eerdere bemonstering in 2010 mogelijk te maken, toen ook in deze periode van het jaar werd gevist. Omdat het water zeer helder was met zichtdieptes tot 3 meter, is zowel de zegen- als de kuilvisserij in het donker uitgevoerd, omdat de vangbaarheid van vis dan groter wordt geacht.

De monitoringsgegevens zijn uitgewerkt in overzichtelijke rapportages. Voor deze rapporten zijn de visgegevens verwerkt in Piscaria. Vervolgens vond beoordeling van de visgegevens plaats volgens de op dat moment actuele versie van QB-Wat. Naast een verwerking en bespreking van de resultaten, zijn in de rapporten ook aanbevelingen opgenomen voor mogelijke maatregelen ter verbetering van de KRW-score in de toekomst.

KLIK HIER voor een referentieformulier, waarin de opdrachtgever aangeeft dat de opdracht tijdig en tot tevredenheid is uitgevoerd.

Al 1512 keer gelezen.

Geplaatst in Uitgevoerde projecten