Schieraalonderzoek Noordzeekanaal

In samenwerking met Wageningen Marine Research (voorheen Imares) heeft Visserij Service Nederland in het najaar van 2016 een grootschalig onderzoek uitgevoerd naar de omvang van het schieraalbestand in het Noordzeekanaal en het gedrag van deze vissen bij de sluizen van IJmuiden. Hiervoor werd door middel van hokfuiken en schietfuiken op strategische plaatsen bij het sluizencomplex een zo groot mogelijke hoeveelheid geslachtsrijpe palingen gevangen. Van de totale vangst zijn 2.000 exemplaren voorzien van een PIT-tag en vervolgens enkele kilometers landinwaarts weer losgelaten. Bij de volgende bemonsteringen kon aan de hand van de verhouding tussen gemerkte en ongemerkte schieralen een inschatting van de omvang van het schieraalaanbod worden gemaakt. Omdat elke gemerkte vis individueel herkenbaar was, gaf de bemonstering daarnaast ook inzicht in migratiepatronen van de vissen op deze locatie. Het onderzoek is een eerste stap in een groter project dat bedoeld is om de passeerbaarheid van het sluizencomplex voor schieralen te verbeteren.

Al 1743 keer gelezen.

Geplaatst in Uitgevoerde projecten