Rapportage glasaalonderzoek bij RWZI’s (downloads)

Visserij Service Nederland heeft de aantrekkingskracht van RWZI effluent op glasaal onderzocht. Hieraan is op de website al enkele malen aandacht besteed en in de afgelopen maanden is druk gewerkt aan de rapportage.

Bij alle vier de onderzochte rioolwaterzuiveringen is glasaal aangetroffen. Op basis van deze resultaten wordt geconcludeerd dat het effluent daadwerkelijk een aantrekkende werking heeft op glasaal. Literatuuronderzoek van Imares toont aan dat dit waarschijnlijk veroorzaakt wordt door een combinatie van prikkels, namelijk waterstroming, watertemperatuur en verschillende geurstoffen. De daadwerkelijke ophoping van glasaal verschilt echter sterk per locatie en lijkt met name afhankelijk te zijn van de infrastructuur ter plaatse. Op locaties waar veel ophoping van glasaal plaatsvindt is het mogelijk om door middel van het vangen en overplaatsen van glasaal een bijdrage te leveren aan het aalherstel.
Voor verdere resultaten en conclusies wordt verwezen naar het rapport, dat HIER is te downloaden.

Glasaal RWZI Visserij Service Nederland

Bij het onderzoek is de innovatieve monitoringstechniek de glasaaldetector gebruikt. In aanvulling op het glasaalonderzoek is aan Bureau Waardenburg gevraagd om te evalueren of de glasaaldetector bruikbaar is als monitoringsinstrument en vangtuig.
Uit de evaluatie blijkt dat de glasaaldetector potentie heeft als vangtuig en geschikt is al monitoringstool en in de toekomst een belangrijke bijdrage kan leveren aan het glasaalonderzoek. Op enkele aspecten kan de glasaaldetector geoptimaliseerd worden, waardoor de vangsten zullen toenemen. Belangrijk voordeel van de detector is dat er constant over langere periode kan worden bemonsterd. Daardoor kan een goed beeld worden verkregen van fluctuaties in glasaalaanbod gedurende het seizoen, zonder dat dit een grote tijdsinspanning vergt.
Meer informatie over de glasaaldetector is te vinden in het rapport, dat HIER is te downloaden.

Het glasaalonderzoek is mogelijk gemaakt door een subsidie ‘Innovatie in de visketen’ van het Ministerie van Economische zaken en het Europees Visserijfonds (EVF). Daarnaast hebben verschillende waterbeheerders en sectororganisaties van de beroeps- en sportvisserij een financiële bijdrage geleverd aan dit project. Voor een overzicht van deze partijen wordt verwezen naar het dankwoord in het rapport.

Rapport Onderzoek beschikbaarheid glasaal bij RWZI’s (Visserij Service Nederland)

Rapport Evaluatie glasaaldetector (Bureau Waardenburg)

EVF: Investering in duurzame visserij
EVF: Investering in duurzame visserij

Al 1935 keer gelezen.

Geplaatst in Rapportage, Vismigratie