Afvissing ten behoeve van baggerwerkzaamheden Kinderdijk

Visserij Service Nederland heeft in samenwerking met Blom Ecologie een deel van de Hoge Boezem van de Nederwaard afgevist. DSC08879Deze boezem maakt onderdeel uit van het Werelderfgoedgebied Molens van Kinderdijk en is daarnaast vanwege de hoge natuurwaarde ook aangewezen als Natura 2000-gebied. Door middel van baggeren wordt de waterkwaliteit verbeterd. Enerzijds doordat de waterdiepte wordt vergroot van slechts 50 centimeter tot 1 a 2 meter, anderzijds doordat sterk vervuild slib wordt afgevoerd. Afvissing was noodzakelijk om vissterfte als gevolg van zuurstofarme omstandigheden tijdens de werkzaamheden te voorkomen (zorgplicht Flora- en Faunawet).

In totaal zijn meer dan tienduizend vissen gevangen en overgeplaatst. Een bijzondere vissoort was de grote modderkruiper, die beschermd is volgens (tabel Grote Modderkruiper Visserij Service Nederland3 van de Flora- en Faunawet). Wat deze vangst nog extra bijzonder maakte, was dat door vooronderzoek door middel van e-DNA niet was vastgesteld dat deze vissoort aanwezig zou zijn. Het aantreffen van de grote modderkruiper laat zien dat het niet altijd mogelijk is om door middel van e-DNA een volledig beeld van de aanwezige vissoorten te krijgen en dat traditionele visserijmethodes onmisbaar zijn om een zo betrouwbaar en volledig mogelijk beeld van de visstand te verkrijgen.

Al 1693 keer gelezen.

Geplaatst in Afvissing, Bijzondere vangsten, Flora- en Faunawet