Ecologische begeleiding diverse projecten

In de afgelopen weken hebben we bij diverse watergebonden projecten de Ecologische begeleiding Visserij Service Nederlandecologische begeleiding uitgevoerd.

Zo hebben we in het kader van de aanleg van natuurvriendelijke oevers langs de Waal op enkele locaties met stortsteen versterkte oevergedeeltes afgevist. De aanwezige vissen zijn overgeplaatst naar vergelijkbare habitats in naastgelegen kribvakken. Na de afvissing kon de stortsteen probleemloos worden verwijderd.

Ook hebben we afvissingen uitgevoerd in het kader van een innovatief baggerproject. Bij dit project zijn diverse locaties door middel van scherm van geotextiel van het bestaande oppervlaktewater Ecologische begeleiding Visserij Service Nederlandafgesloten, waarna ze kunnen worden opgevuld met bagger. Voorafgaand aan dit opvullen met bagger, zijn de compartimenten afgevist. In totaal zijn vele honderden vissen gevangen en overgeplaatst, waarmee is voldaan aan de noodzakelijke maatregelen voor het behoud van populaties van beschermde vissoorten en aan de algemene zorgplicht voor alle diersoorten, zoals opgenomen in de Flora- en faunawet. De gegevens zijn verwerkt in een beknopte rapportage, die door de opdrachtgever gebruikt kan worden als bewijslast.

Het voorafgaand aan werkzaamheden uitvoeren van een afvissing is in veel gevallen een kosteneffectieve maatregel, die voorkomt dat in een later stadium problemen zoals vissterfte optreden.

Al 1633 keer gelezen.

Geplaatst in Advies en begeleiding, Afvissing, Flora- en Faunawet